Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Wstrzymanie naboru wniosków o organizację stażu z rezerwy MRPiPS

W związku z bardzo dużą liczbą wpływających wniosków o organizację stażu z rezerwy MRPiPS, Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, iż z dniem 15.09.2017 r. nabór ten zostaje wstrzymany do odwołania.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór wniosków o organizację stażu z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowane stażu ze środków rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Wnioski przyjmowane będą od 12.09.2017r. do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Projekt „Pracujemy u siebie!”

Firma ARTP Capital S.A. pomoże Ci w pozyskaniu środków na otwarcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, działanie 8.3 – Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, że w dniach od 21.08.2017 r. do 25.08.2017 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski należy składać w pokoju nr 14 w godzinach od 800 do 1400. Szczegółowe informacje udzielane są w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS - POWER. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.2017 r. do dnia 12.04.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS w ramach RPO. Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.03.017 r. do 07.04.2017 r.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę